Một Số Chỉ Tiêu Chủ Yếu So Với Cùng Kỳ
 
​​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+​3,43Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12,9Tổng ...
 
​​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+3,01Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12,4Tổng ...
 
​​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+2,65Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+13Tổng kim ...
 
​​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+2,08Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+14,5Tổng ...
 
​​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+1,91Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+13,97Tổng ...
 
​Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+0,15Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+13,2Tổng kim ...
 
​​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)-3,82Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+13,06Tổng ...
 
​​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 01 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)-11,23Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+14,12Tổng ...
 
​Một số chỉ tiêu chủ yếu 12 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)​Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​  +8,01Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +8,77Tổng mức bán lẻ ...
 
​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 11 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,72Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+17,4Tổng ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+​3,43
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12,9
Tổng kim ngạch xuất khẩu-15,3
Tổng kim ngạch nhập khẩu-15,5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ​+103,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8​​​ tháng năm 2023​​ so với cùng kỳ+3,32
Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2023 12:00 PMNoĐã ban hành

​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+3,01
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12,4
Tổng kim ngạch xuất khẩu-15,5
Tổng kim ngạch nhập khẩu-13,8
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ​+95,7
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7​​​ tháng năm 2023​​ so với cùng kỳ+3,21
Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2023 1:00 AMNoĐã ban hành

​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+2,65
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+13
Tổng kim ngạch xuất khẩu-17,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu-14,7
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội+10,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4​​​ tháng năm 2023​​ so với cùng kỳ+3,13​​
Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+2,08
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+14,5
Tổng kim ngạch xuất khẩu-17,9
Tổng kim ngạch nhập khẩu-13,5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+95,8
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4​​​ tháng năm 2023​​ so với cùng kỳ+3,09
Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/28/2023 12:00 PMNoĐã ban hành

​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+1,91
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+13,97
Tổng kim ngạch xuất khẩu-17,35
Tổng kim ngạch nhập khẩu-20,17
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+97,68
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4​​​ tháng năm 2023​​ so với cùng kỳ+3,14​
Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2023 10:00 AMNoĐã ban hành


Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+0,15
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+13,2
Tổng kim ngạch xuất khẩu-18,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu-14
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội+9,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3 tháng năm 2023  so với cùng kỳ+3,21

​ 


Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2023 11:00 AMNoĐã ban hành

​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)-3,82
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+13,06
Tổng kim ngạch xuất khẩu-18,71
Tổng kim ngạch nhập khẩu-1,33
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+102,81​
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02​​​ tháng năm 2023​​ so với cùng kỳ+3,23​
Một số chỉ tiêu chủ yếu 01 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 01 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2023 11:00 AMNoĐã ban hành

​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 01 tháng năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)-11,23
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+14,12
Tổng kim ngạch xuất khẩu​-25,28
Tổng kim ngạch nhập khẩu-13,0
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+63,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11​​​ tháng năm 2022​​ so với cùng kỳ+3,01​
Một số chỉ tiêu chủ yếu 12 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 12 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

​Một số chỉ tiêu chủ yếu 12 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​  +8,01
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +8,77
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  +13
Tổng kim ngạch xuất khẩu  +6
Tổng kim ngạch nhập khẩu  +0,03
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội  +14,8
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 12 tháng năm 2022 so với cùng kỳ  +2,96
Một số chỉ tiêu chủ yếu 11 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 11 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2022 8:00 PMNoĐã ban hành

​​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 11 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,72
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+17,4
Tổng kim ngạch xuất khẩu+8,67
Tổng kim ngạch nhập khẩu-0,2
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước-8,4
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11​​​ tháng năm 2022​​ so với cùng kỳ+2,79
Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 11:00 AMNoĐã ban hành

​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,66
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+19,6
Tổng kim ngạch xuất khẩu+9,45
Tổng kim ngạch nhập khẩu+0,05
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước-2,9
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10​​ tháng năm 2022​​ so với cùng kỳ+2,63
Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

​​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 9​​ tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,65
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+19,9
Tổng kim ngạch xuất khẩu+11,9
Tổng kim ngạch nhập khẩu-1,6
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội+17,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9​​ tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+2,49
Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2022 12:00 PMNoĐã ban hành

​​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,42
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+18,7
Tổng kim ngạch xuất khẩu+7,8
Tổng kim ngạch nhập khẩu-5,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước-1,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8​​ tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+2,53​
Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2022 6:00 PMNoĐã ban hành

​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,41
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+15,6
Tổng kim ngạch xuất khẩu+7,1
Tổng kim ngạch nhập khẩu-5,7
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước-14,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+2,60
Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2022 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 6​ tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​  +6,84
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +8,34
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  +12,3
Tổng kim ngạch xuất khẩu  +8,8
Tổng kim ngạch nhập khẩu  -5,8
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội  +9,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2022 so với cùng kỳ  +2,51​
Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2022 9:00 AMNoĐã ban hành

​​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2022​ (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+7,85
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+11,5
Tổng kim ngạch xuất khẩu+11,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu-4,2
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước-10,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng năm 2022​​​​​ so với cùng kỳ+2,27
Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2022 4:00 PMNoĐã ban hành

​​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+7,51
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+10,7
Tổng kim ngạch xuất khẩu+11,9
Tổng kim ngạch nhập khẩu+1,3
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước-9,6​
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+2,25​
Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2022 5:00 PMNoĐã ban hành

​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+7,18
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+9,6
Tổng kim ngạch xuất khẩu+9,8
Tổng kim ngạch nhập khẩu+0,2
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội+8,1
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3 tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+2,2
Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2022 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2022 8:00 PMNoĐã ban hành

​Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+6,14
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+10,3
Tổng kim ngạch xuất khẩu+18,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu+8,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước-9,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+2,11
Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021​​​ (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Tổng sản phẩm GRDP    ​​+2,79
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+4,51
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+3,4
Tổng kim ngạch xuất khẩu+13,5
Tổng kim ngạch nhập khẩu+14,7
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội​-4,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 so với cùng kỳ+2,64

Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+2,93
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+1,9
Tổng kim ngạch xuất khẩu+26,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu+34,0
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội-15,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8​​​​​​ tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+2,72
Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2021 8:00 AMNoĐã ban hành

​​Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+4,25
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+2,8
Tổng kim ngạch xuất khẩu+37,3
Tổng kim ngạch nhập khẩu+43,2
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước​-24,0
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8​​​​​​ tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+3,06

Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

​Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+7,35
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+7
Tổng kim ngạch xuất khẩu+43,5
Tổng kim ngạch nhập khẩu+43,7
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước​-11,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+2,76

Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 6​ tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​+7,23
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,23
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+10,4
Tổng kim ngạch xuất khẩu+47,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu+43,4
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội+10,7
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2021 so với cùng kỳ+2,48Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,04
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+11,3
Tổng kim ngạch xuất khẩu+49,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu+40,4
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước​-13,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+2,30

Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+7,75
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+10,6
Tổng kim ngạch xuất khẩu+46,8
Tổng kim ngạch nhập khẩu+30,6
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước​-26,1
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+1,92

Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2021 12:00 PMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+6,89
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+8,7
Tổng kim ngạch xuất khẩu+30,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu+20
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội​+10,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3 tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+1,24
Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+6,02
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+7,0
Tổng kim ngạch xuất khẩu+29,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu+16,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước-0,78
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng năm 2021​​ so với cùng kỳ+0,69​
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2021 8:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+38,96
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+3,5
Tổng kim ngạch xuất khẩu+61,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu+69,0
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+11,8
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tháng 01 năm 2021​​ so với cùng kỳ+0,10
Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020​​​ (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Tổng sản phẩm GRDP    ​​+6,78​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,02
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12,3
Tổng kim ngạch xuất khẩu+8,5
Tổng kim ngạch nhập khẩu+7,6
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội​+11,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2020 so với cùng kỳ+3,21

​​​​​​​​


1 - 30Next