Một Số Chỉ Tiêu Chủ Yếu So Với Cùng Kỳ
 
​Một số chỉ tiêu chủ yếu 9​ tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)​Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +6,74Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  ...
 
​Một số chỉ tiêu chủ yếu 8​ tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)​Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +6,47Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  ...
 
​Một số chỉ tiêu chủ yếu 7​ tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)​Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +6,06Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  ...
 
​Một số chỉ tiêu chủ yếu 6​ tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)​Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​+6,73Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +6,4Tổng mức bán lẻ hàng hoá và ...
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+4,84Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+7,8Tổng kim ngạch ...
 
​Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+4,06Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+5,8Tổng kim ngạch ...
 
​Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+6,14Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+11,7Tổng kim ngạch xuất ...
 
​Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+5,94Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12,5Tổng kim ...
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)-12,17Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+19,1Tổng kim ngạch xuất ...
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019​​​ (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)​​Tổng sản phẩm GRDP    ​​+8,​95​​Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+9,86​​Tổng mức bán lẻ hàng hoá và ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 9​ tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +6,74
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  +10,9
Tổng kim ngạch xuất khẩu    +5,3
Tổng kim ngạch nhập khẩu    +3,9
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội  +10,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ  +3,22​
Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 8​ tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +6,47
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  +10,5
Tổng kim ngạch xuất khẩu    +3,0
Tổng kim ngạch nhập khẩu    +3,3
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước  +13,0
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2020 so với cùng kỳ  +3,31
Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành


Một số chỉ tiêu chủ yếu 7​ tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +6,06
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  +10,0
Tổng kim ngạch xuất khẩu    +0,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu    +4,0
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước    +9,0
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2020 so với cùng kỳ  +3,38

Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 6​ tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​+6,73
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +6,4
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  +9,4
Tổng kim ngạch xuất khẩu  +0,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu  +4,2
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội  +9,8
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ+3,44

Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2020 9:00 AMNoĐã ban hành


Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+4,84
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+7,8
Tổng kim ngạch xuất khẩu+0,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu+7,6
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+8,5
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5​​​ tháng năm 2020 so với cùng kỳ+3,59
Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+4,06
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+5,8
Tổng kim ngạch xuất khẩu+5,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu+10,3
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+9,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4​ tháng năm 2020 so với cùng kỳ+4,13
Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2020 9:00 AMNoĐã ban hành


Một số chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+6,14
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+11,7
Tổng kim ngạch xuất khẩu+3,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu+4,3
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội+10,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3 tháng năm 2020 so với cùng kỳ+5,14
Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+5,94
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12,5
Tổng kim ngạch xuất khẩu+4,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu+5,5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+2,5
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng năm 2020 so với cùng kỳ+5,40
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)-12,17
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+19,1
Tổng kim ngạch xuất khẩu+4,0
Tổng kim ngạch nhập khẩu+14,0
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước-8,4
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tháng 01 năm 2019 so với cùng kỳ+6,07


Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019​​​ (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Tổng sản phẩm GRDP    ​​+8,​95​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+9,86​​
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+19,2​
Tổng kim ngạch xuất khẩu+15,6​​​​
Tổng kim ngạch nhập khẩu+10​​​,6
Vốn đầu tư toàn xã hội​+15,8​
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 so với cùng kỳ+2,03​​

​​​​​​​​


Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 10 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Chỉ số sản xuấ​t công nghiệp (IIP)+9,30
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh th​​​u dịch vụ tiêu dùng​​+17,9
Tổng kim ngạch xuất khẩu+14,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu+8,8
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+23,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9​ tháng năm 2019 so với cùng kỳ+2,00

Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 9​ tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Chỉ số sản xuấ​t công nghiệp (IIP)+9,12
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh th​​​u dịch vụ tiêu dùng​​+17,3
Tổng kim ngạch xuất khẩu+13,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu+7,2
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội+11,7
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9​ tháng năm 2019 so với cùng kỳ+2,16​

Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 8​ tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Chỉ số sản xuấ​t công nghiệp (IIP)+8,22
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh th​​​u dịch vụ tiêu dùng​​+16,8
Tổng kim ngạch xuất khẩu+13,1
Tổng kim ngạch nhập khẩu+7,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước​​+2,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2019 so với cùng kỳ+2,14

Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 7​ tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Chỉ số sản xuấ​t công nghiệp (IIP)+8,14​
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh th​​​u dịch vụ tiêu dùng​​+16,2
Tổng kim ngạch xuất khẩu+13,3
Tổng kim ngạch nhập khẩu+6,9
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước​​+2,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2019 so với cùng kỳ+2,15

Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2019 12:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 6​ tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​+8,09
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,08​
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+15,8
Tổng kim ngạch xuất khẩu+13,5
Tổng kim ngạch nhập khẩu+7,1
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội+12,0
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2019 so với cùng kỳ+2,18

Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu 5 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 5​ tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+7,78
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+15,5
Tổng kim ngạch xuất khẩu+12,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu+5,8
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+2,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng năm 2019 so với cùng kỳ+2,29

Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/2/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 4 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+7,51
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+15,5
Tổng kim ngạch xuất khẩu+13,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu+6,0
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+2,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng năm 2019 so với cùng kỳ+2,18

Một số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2019​​ (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+7,16
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+14,6
Tổng kim ngạch xuất khẩu+13,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu+5,3
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội​​+8,1
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q quý I năm 2019 so với cùng kỳ+2,23

​​​​

Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+6,1
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12,1
Tổng kim ngạch xuất khẩu+12,3
Tổng kim ngạch nhập khẩu+5,7
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+2,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 02 tháng năm 2019 so với cùng kỳ+2,27

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2019 12:00 PMYesĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 01 tháng năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+18.95
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+14,3
Tổng kim ngạch xuất khẩu+13,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu+11.5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+3,1
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tháng 01 năm 2019 so với cùng kỳ+2,14


Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


​Tổng sản phẩm GRDP    ​​+9,01
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+9,79
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+18,0
Tổng kim ngạch xuất khẩu+15,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu+18,6
Vốn đầu tư toàn xã hội​+12,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2018 so với cùng kỳ+2,80

​​​​​​​

Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+9,37
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+17,7
Tổng kim ngạch xuất khẩu+17,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu+17,5
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội​+11,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2018 so với cùng kỳ+2,75

Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành


Một số chỉ tiêu chủ yếu 8  tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+9,17
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+17,4
Tổng kim ngạch xuất khẩu+15,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu+18,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+9,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2018 so với cùng kỳ+2,73​​​

​​​​​​​

Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành


Một số chỉ tiêu chủ yếu 7  tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+9,08
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+17,2
Tổng kim ngạch xuất khẩu+16,9
Tổng kim ngạch nhập khẩu+18,4
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+7,9
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2018 so với cùng kỳ+2,72

​​​​​

Một số chỉ tiêu chủ yếu 06 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 06 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 6  tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​+7,0
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,86
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+17,0
Tổng kim ngạch xuất khẩu+16,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu+17,1
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội+11,1
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ+2,57

Một số chỉ tiêu chủ yếu 05 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu 05 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 5  tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+8,2
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+17,0
Tổng kim ngạch xuất khẩu+16,5
Tổng kim ngạch nhập khẩu+17,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+5,4
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ+2,31

​​​

Một số chỉ tiêu chủ yếu 04 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳNamMột số chỉ tiêu chủ yếu 04 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 4  tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+7,91
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+16,9
Tổng kim ngạch xuất khẩu+16,0
Tổng kim ngạch nhập khẩu+18,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+5,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ+2,01

​​​

Một số chỉ tiêu chủ yếu 03 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 03 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

Một số chỉ tiêu chủ yếu 3  tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+7,43
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+16,7
Tổng kim ngạch xuất khẩu+15,3
Tổng kim ngạch nhập khẩu+16,8
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+9,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ+1,82

​​​

Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+5,58
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12,6
Tổng kim ngạch xuất khẩu+7,1
Tổng kim ngạch nhập khẩu+8,4
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước+2,7
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ+1,52
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)Một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳMột số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2018 12:00 AMNoĐã ban hành

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)+24,19
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+0,7
Tổng kim ngạch xuất khẩu+17,9
Tổng kim ngạch nhập khẩu+18,3
Vốn đầu tư toàn xã hội+25,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2017 so cùng kỳ+1,06
1 - 30Next