​​
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​​​​​​​​​​​​ +8,01
Chỉ số sản xuất côn​g n​g​​hiệp​ (II​P​​​)​​​​​​​​​​​​ +8,77
Tổng mức bán lẻ h​àng ho​á​​ và​ doa​​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +16,8
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​​​ +6
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +0,03
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước +14,8
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 12 tháng ​năm 2022 so cùng kỳ +2,96

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​