​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ +8,14
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng​ +16,2
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​ +13,3
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​ +6,9
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước​​ +2,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q 7 tháng ​năm 2019 so cùng kỳ +2,15

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​