​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP​​)​​​​ +9,17
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng​ +17,4
Tổng kim ngạch xuất khẩu​​​​​​​​​ +15,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu +18,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước +9,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 8 tháng năm 2018 so cùng kỳ +2,73

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​