​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ +7,78
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng​ +15,5
Tổng kim ngạch xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​ +12,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​ +5,8
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước +2,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q 5 tháng ​năm 2019 so cùng kỳ +2,29

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​