​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ +5,94
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh thu dịch vụ tiêu dùng​ +12,5
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​ +4,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​ +5,5
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước +2,5
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 02 tháng ​năm 2020 so cùng kỳ +5,40

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​