​​
​Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​​​​​​​​ +6,73
Chỉ số sản xuất côn​g nghiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ +6,4
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +9,4
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +0,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​ +4,2
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội +9,8
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 6 tháng ​năm 2020 so cùng kỳ +3,44

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​