​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ +7,16
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng​ +14,6
Tổng kim ngạch xuất khẩu​​​​​​​​​​​​ +13,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu​ +5,3
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội +8,1
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q quý​ I ​năm 2019 so cùng kỳ +2,23

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​