​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ +4,06
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh t​hu dịch vụ tiêu dùng​ +5,8
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​ +5,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​ 10,3
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước​​​ +9,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 4 tháng ​năm 2020 so cùng kỳ +4,13

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​