​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ -12,17
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh thu dịch vụ tiêu dùng​ +19,1
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​ +4,0
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​ +14,0
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước -8,4
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 01 tháng ​năm 2020 so cùng kỳ +6,07

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​