​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ +9,12
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng​ +17,3
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​ +13,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​ +7,2
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội​​ +11,7
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q 9 tháng ​năm 2019 so cùng kỳ +2,16

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​