​​
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​​​​​​​​​​ +7,23
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (IIP​​​)​​​​​​​​​​​ +8,23
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +10,4
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +47,2
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +43,4
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội +10,7
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 6 tháng ​năm 2021 so cùng kỳ +2,48

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​