Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)​​​ +7,91
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng​ +16,9
Tổng kim ngạch xuất khẩu​​​​​ +16,0
Tổng kim ngạch nhập khẩu +18,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước +5,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 04 tháng năm 2018 so cùng kỳ +2,01

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​