​​
​Tổng sản phẩm GRDP​ +9,01
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP​​)​​​​​​​​ +9,79
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng​ +18,0
Tổng kim ngạch xuất khẩu​​​​​​​​​ +15,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu +18,6
Vốn đầu tư toàn xã hội +12,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2018 so cùng kỳ +2,80

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​