​​
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ +8,22
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng​ +16,8
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​ +13,1
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​ +7,1
Vốn đầu tư thực hiện từ n​guồn ngân sách nhà nước​​ +2,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q 8 tháng ​năm 2019 so cùng kỳ +2,14

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​