Chế Độ Báo Cáo
 
​Ngày 07/11/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2012/TT-BKHĐT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
​Ngày 31/3/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT về việc quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đôi với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngChế độ báo cáo tk tổng hợp áp dụng với cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc twQuy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 07/11/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2012/TT-BKHĐT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7/24/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đôi với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàiChế độ báo cáo tk cơ sở áp dụng với dnnn, dn và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàiQuy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đôi với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 31/3/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT về việc quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đôi với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.​

7/24/2017 2:00 PMNoĐã ban hành