Báo Cáo Thống Kê - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnh
 
BC KTXH THANG 8 2023.pdf​
 
bc ktxh thang 7 2023 trang web.pdf​
 
​Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2023
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023
 
​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023​
 
​Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023
 
​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023
 
​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023​
 
​Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2022​
 
​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2023Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2023Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2023 1:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2023 5:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/28/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2023 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2022 2:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2022 8:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2022 6:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2022 8:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 3 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 02 tháng năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 02 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 01 tháng năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 01 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next