Báo Cáo Thống Kê
 
​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2018​
 
​Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017​​​​
 
​Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2017​​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9/2017​​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2017​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2017​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6/2017​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2017​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2017​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3/2017​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019 (cấp Huyện)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp huyệnNamTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019 (cấp Huyện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019 (cấp Huyện)
6/30/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/2/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTinNamTình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 05/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhBài viếtNamTình hình kinh tế - xã hội tháng 05/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 04/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội tháng 04/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhBài viếtTình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/31/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017​​Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội năm 2017​​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2017​​Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2017​​/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2017 12:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhNamTình hình kinh tế - xã hội tháng 9/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2017 12:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2017 12:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2017 12:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 6/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2017 1:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2017 1:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2017 1:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3/2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 3/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2017 1:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next