Thông Tin Mới
 
​​Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 và Thông báo điểm thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 và phúc khảo bài thi ...
 
Quyết định về việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam​
 
Thông báo tTriệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam​
 
​Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023​
 
​Thông báo về thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê​
 
​Năm 2022, ngành Thống kê đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Ngành Thống kê xác định các sự kiện nổi bật năm 2022, chủ ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, GỒM: QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH, CẨM NANG, BÁO CÁOTUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, GỒM: QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH, CẨM NANG, BÁO CÁO/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 và Thông báo điểm thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 và phúc khảo bài thi viết Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 và Thông báo điểm thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 và phúc khảo bài thi viết Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2023 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía NamQuyết định về việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/17/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía NamThông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/17/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/7/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kêThông báo về thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/9/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kêThông báo về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Sự kiện nổi bật năm 2022, Chủ đề, và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành Thống kêSự kiện nổi bật năm 2022, Chủ đề, và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

Năm 2022, ngành Thống kê đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Ngành Thống kê xác định các sự kiện nổi bật năm 2022, chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

I. Sự kiện nổi bật năm 2022

 1. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
 2. Triển khai công tác tổ chức theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg; tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngành giai đoạn 2022-2027.
 3. Xây dựng Kế hoạch thực hiện và khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 4. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin thống kê.
 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp.
 6. Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước.
 7. Tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong hoạt động thống kê.
 8. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công trong công tác thống kê.

  II.Chủ đề năm 2023
  "Ổn định tổ chức, tăng cường năng lực,
  đẩy mạnh kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê"

  III. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
 1. Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025.
 2. Triển khai thực hiện Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 3. Thực hiện sắp xếp mô hình, ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng công chức, viên chức tham gia hoạt động thống kê.
 4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và sản xuất thông tin thống kê.
 5. Triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 6. Thực hiện chuyển đổi năm gốc 2020 để biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.
 7. Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động thu thập thông tin và sử dụng tài chính, tài sản công trong toàn ngành thống kê.​
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​​​Ngày 12/12/2022 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh

12/31/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số: 4417/UBND-KT về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số: 4417/UBND-KT về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Công văn hướng dẫn thu hồ sơ tuyển dụng công chức bổ sungCông văn hướng dẫn thu hồ sơ tuyển dụng công chức bổ sung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/18/2022 6:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyểnTHÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022THÔNG BÁO: Tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/10/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê (Số: 110/TB-TCTK, ngày 30/5/2022)THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê (Số: 110/TB-TCTK, ngày 30/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
CHỈ THỊ: Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước (Số:7/CT-TTg, ngày 30/5/2022)CHỈ THỊ: Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước (Số:7/CT-TTg, ngày 30/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Công văn Số 762/BYT-DP, ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gầnCông văn Số 762/BYT-DP, ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​​​Ngày 13/12/2021 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh

12/31/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Cả nước ra quân thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Cả nước ra quân thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

Hoạt động điều tra diễn ra trên phạm vi toàn quốc, nhằm thu thập thông tin của khảng 5,2 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 45.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 tại Vĩnh Phúc được tiến hành trên nền tảng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm điện thoại di động. 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được tiến hành trên nền tảng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm điện thoại di động.

Sáng 1/7, hầu hết các địa phương trên cả nước đã tổ chức ra quân triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2.

Hoạt động điều tra diễn ra trên phạm vi toàn quốc, nhằm thu thập thông tin của khảng 5,2 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 45.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Dự kiến lực lượng tham gia tổng điều tra lần này là 30.000 người; trong đó, có 25.000 điều tra viên thống kê có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị di động.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1-30/7.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh cuộc tổng điều tra năm nay có sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, với cách làm phù hợp, chính xác nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công tác điều tra cũng như từng điều tra viên.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, trên diện rộng, vấn đề đặt ra là vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất là về tiến độ và chất lượng chuyên môn, vừa phải bảo đảm sự an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trên phạm vi toàn quốc.

"Các địa phương cần chủ động trong tuyên truyền, vận động sự tham gia của cơ sở cần điều tra cũng như đáp ứng đầy đủ về trang bị, nguồn nhân lực để bảo đảm chất lượng chuyên môn, sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác trong cung cấp, chia sẻ, xử lý thông tin bảo đảm tiến độ, tính chính xác và chất lượng thông tin đáp ứng tối đa yêu cầu đề ra...," Thứ trưởng Phương nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, các điều tra viên sẽ tiến hành thu thập thông tin theo phương pháp phỏng vấn trực tiếp với hình thức sử dụng phiếu điện tử, bảo đảm sự chính xác và nhanh gọn cũng như tạo điều kiện cho sự tích hợp, tổng hợp, phân tích hoặc xử lý những vấn đề nảy sinh.

"Tất cả nhằm phát huy tinh thần chủ động, bảo đảm tiến độ và chất lượng thông tin. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền cũng được lồng ghép, tập trung thực hiện trên diện rộng trên các phương tin thông tin đại chúng, chủ động hợp tác, phối hợp giữa các địa phương, cơ quan chức năng cũng như với từng cơ sở sản xuất kinh doanh và tôn giáo tín ngưỡng...," bà Hương cho biết.

Tại Hà Nội, trong giai đoạn 2 này, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu thập thông tin của 367.732 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 5.568 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Là địa phương có số lượng đơn vị điều tra lớn nên thành phố Hà Nội đã huy động 3.448 điều tra viên, tổ chức 83 lớp tập huấn nghiệp vụ các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hình thức như đài, báo, băngrôn, khẩu hiệu, thư gửi các cơ sở thuộc đối tượng điều tra...

Cuộc tổng điều tra được thực hiện bằng nhiều hình thức: điều tra viên phải trực tiếp đến từng cơ sở để thực hiện phỏng vấn, thu thập thông tin; điều tra trực tuyến (web-form) và bằng thiết bị điện tử thông minh (Capi).

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh công tác điều tra rất quan trọng, là đầu vào và cơ sở thông tin để hỗ trợ công tác hoạch định, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Mỗi đơn vị cũng như điều tra viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ và sẵn sàng hợp tác để hoàn thành niệm vụ. Bên cạnh đó, chủ động phát hiện vấn đề nảy sinh, kịp thời xử lý để bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác với chất lượng cao nhất...

Ban Chỉ đạo quận, huyện và thị xã căn cứ kế hoạch, thường xuyên nắm bắt kip thời, hướng dẫn, giải thích những vướng mắc vể nghiệp vụ cho điều tra viên trong suốt quá trình điều tra, đồng thời, kịp thời nắm bắt khó khăn của điều tra viên, báo cáo Ban Chỉ đạo cấp trên những vướng mắc cần phối hợp tháo gỡ.

Đặc biệt, các địa phương hỗ trợ điều tra viên liên lạc với các cơ sở sản xuất kinh doanh tạm nghỉ do dịch COVID-19.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho các điều tra viên, giám sát viên cũng như bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, toàn bộ lực lượng điều tra viên, giám sát viên, các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp cần thực hiện tốt các quy định, các biện pháp phòng chống dịch của Trung ương và thành phố.

Điều tra viên thu thập thông tin, phỏng vấn một số chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.  

Điều tra viên thu thập thông tin, phỏng vấn một số chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Tại tỉnh Nam Định, tham dự lễ ra quân tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến nêu rõ năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và năm đầu tiên thực hiện Chiến lược 10 năm và 5 năm Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quốc hội.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và từng địa phương, số liệu thống kê từ các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê; trong đó, có Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá hiện trạng và tham mưu, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển.

Với ý nghĩa quan trọng đó, để thực hiện thành công cuộc tổng điều tra, ông Nguyễn Trung Tiến đặc biệt lưu ý Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tỉnh, huyện, xã, giám sát viên, điều tra viên và các lực lượng tham gia tổng điều tra thực hiện mục tiêu kép. Đó là tổ chức thành công việc thu thập thông tin tại địa bàn và bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, quy định của Trung ương, địa phương và của Bộ Y tế.

Ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Nam Định cho biết triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nam Định đã hoàn thành tốt giai đoạn 1 cuộc Tổng điều tra đảm bảo thời gian và chất lượng. Tỉnh đã hoàn thành thu thập thông tin của 7.932 doanh nghiệp trước ngày 30/5/2021; 945 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trước ngày 30/4/2021.

Đối với công tác chuẩn bị giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra, tỉnh đã hoàn thành theo đúng tiến độ. Tỉnh đã tổ chức rà soát, cập nhật danh sách 105,5 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 2.252 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đồng thời tuyển chọn và tổ chức tập huấn cho 726 điều tra viên trong toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 25/6/2021.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai tốt tuyên truyền cuộc tổng điều tra tới Ban chỉ đạo các cấp.

Để thực hiện tốt công tác thu thập thông tin giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Phó Chủ tịch Trần Lê Đoài yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cuộc tổng điều tra với các hình thức đa dạng, phong phú để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của tổng điều tra và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho điều tra viên.

Ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp xã căn cứ điều kiện thực tế trong điều kiện phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho điều tra viên, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ các điều tra thực hiện nhiệm vụ.

“Điều tra viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn được phân công đảm bảo chất lượng và tiến độ điều tra. Việc kiểm tra, giám sát các khâu công việc, nhất là thu thập số liệu ở cơ sở phải được Ban Chỉ đạo các cấp tiến hành thường xuyên chặt chẽ ở tất cả các địa bàn, các điều tra viên. Điều này nhằm kịp thời phát hiện những vướng mắc nảy sinh và khắc phục tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng điều tra," Phó Chủ tịch Trần Lê Đoài nhấn mạnh./​​

HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
KỶ YẾU 75 NĂM NGÀNH THỐNG KÊKỶ YẾU 75 NĂM NGÀNH THỐNG KÊ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/7/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
THƯ CHÚC MỪNG: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTHƯ CHÚC MỪNG: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
THƯ CHÚC MỪNG: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) của Thủ tướng Chính phủ THƯ CHÚC MỪNG: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) của Thủ tướng Chính phủ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/22/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI CẢ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI CẢ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/31/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Sự kiện nổi bật năm 2020, Chủ đề, và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành Thống kêSự kiện nổi bật năm 2020, Chủ đề, và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

Năm 2020, ngành Thống kê đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Ngành Thống kê xác định các sự kiện nổi bật năm 2020, chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

I. Sự kiện nổi bật năm 2020

 1. Cung cấp hệ thống số liệu thống nhất phục vụ đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm của cả nước.
 2. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Thống kê.
 3. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội Đảng của các đơn vị trong toàn ngành.
 4. Thực hiện báo cáo kịp thời và liên tục cập nhập kịch bản tăng trưởng kinh tế trong điều kiện đất nước chịu tác động của đại dịch Covid-19.
 5. Kiện toàn, đổi mới cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
 6. Đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN về thống kê năm 2020.
 7. Chính thức thực hiện họp báo công bố số liệu định kỳ 6 tháng và cả năm tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 8. Thực hiện thành công Đề án 715 về đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 9. Chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý của ngành Thống kê.

II.Chủ đề năm 2021

Chủ động kết nối và thích ứng,
nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 1. Cập nhật diễn biến tình hình kinh tế – xã hội trong và ngoài nước để kịp thời xây dựng báo cáo kinh tế – xã hội và cập nhật kịch bản tăng trưởng phục vụ công tác quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 2. Triển khai thực hiện chuyển đổi năm gốc 2020.
 3. Tăng cường kết nối và sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác Thống kê.
 4. Tăng cường phổ biến thông tin thống kê, kiến thức thống kê để thông tin thống kê trở thành công cụ hữu ích cho các đối tượng dùng tin trong nhận thức và hành động.
 5. Thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
 6. Xây dựng thành công và triển khai có hiệu quả Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.
 7. Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động Thống kê.
 8. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.
 9. Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực thống kê và xây dựng hệ thống thông tin Thống kê quốc gia.​


1 - 30Next