Phương pháp thống kê
 
Hệ thống ngành sản phẩm ​Việt Nam​​
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam​​
 
​Danh mục phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam​
 
Danh mục đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương​
 
Danh mục các dân tộc Việt Nam​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp HuyệnThống kê cấp tỉnh huyện xãBiểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xãThống kê cấp tỉnh huyện xãBiểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Biểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnhThống kê cấp tỉnh huyện xãBiểu mẫu báo cáo thống kê dùng để thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãThống kê cấp tỉnh huyện xãHệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 17/10/2023, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 2665/QĐ-UBND về việc Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
10/23/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãThống kê cấp tỉnh huyện xãHệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2023/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (Thay thế Quyết định 54/2016/QĐ-TTg, ngày 19/12/2016).
4/23/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Hệ thống ngành sản phẩm Việt NamCác Bảng Danh MụcHệ thống ngành sản phẩm Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2018 12:00 AMNoĐã ban hành
Hệ thống ngành kinh tế Việt NamCác Bảng Danh MụcHệ thống ngành kinh tế Việt Nam
7/29/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Danh mục phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt NamCác Bảng Danh MụcNamDanh mục phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/28/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Hệ thống biễu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh áp dụng đối với sở, ngànhThống kê cấp tỉnh huyện xãHệ thống biễu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh áp dụng đối với sở, ngành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hệ thống biễu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh áp dụng đối với sở, ngành
11/28/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục đơn vị hành chính tỉnh Bình DươngCác Bảng Danh MụcDanh mục đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2017 12:00 PMNoĐã ban hành
Danh mục các dân tộc Việt NamCác Bảng Danh MụcDanh mục các dân tộc Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2017 12:00 PMNoĐã ban hành
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc giaThống kê quốc giaHệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2016/NĐ-CP về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
4/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnhThống kê cấp tỉnh huyện xãHệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 54/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.
4/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyệnThống kê cấp tỉnh huyện xãHệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 54/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện.
4/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xãThống kê cấp tỉnh huyện xãHệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 54/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã.
4/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành