Ấn phẩm thống kê
 
Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2016​
 
Bình Dương - 20 năm xây dựng và phát triển​
 
Tập trung phát triển nguồn nhân lực-Yếu tố cơ bản nhất để Bình Dương phát triển nhanh và bền vững​​​
 
Bình Dương-Điểm sáng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước​​​
Niên giám thống kê năm 2015
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2022Niên giám thống kê cấp tỉnhNiên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/17/2023 2:00 PMNoĐã ban hành
BÁO CÁO CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020KhácBÁO CÁO CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021Niên giám thống kê cấp tỉnhNiên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Bình Dương - Con số và sự kiện 25 năm xây dựng và phát triển (1997-2021)KhácBình Dương - Con số và sự kiện 25 năm xây dựng và phát triển (1997-2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2020Niên giám thống kê cấp tỉnhNiên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Bình Dương - Con số và sự kiện 10 năm 2011-2020KhácBình Dương - Con số và sự kiện 10 năm 2011-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/7/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2019Niên giám thống kê cấp tỉnhNiên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2018Niên giám thống kê cấp tỉnhNiên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2017Niên giám thống kê cấp tỉnhNiên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Bình DươngKhácKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/6/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2016Niên giám thống kê cấp tỉnhNiên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2017 1:00 AMNoĐã ban hành
Bình Dương - 20 năm xây dựng và phát triểnKhácBình Dương - 20 năm xây dựng và phát triển/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2017 1:00 AMNoĐã ban hành
Tập trung phát triển nguồn nhân lực-Yếu tố cơ bản nhất để Bình Dương phát triển nhanh và bền vữngKhácTập trung phát triển nguồn nhân lực-Yếu tố cơ bản nhất để Bình Dương phát triển nhanh và bền vững/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2017 12:00 AMNoĐã ban hành
Bình Dương-Điểm sáng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nướcKhácBình Dương-Điểm sáng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/27/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Niên giám thống kê năm 2015Niên giám thống kê cấp tỉnhNiên giám thống kê năm 2015
Niên giám thống kê năm 2015
5/24/2017 3:00 PMNoĐã ban hành