Báo Cáo Thống Kê
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2017​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2017​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3/2017​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2017​
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2017​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2022 6:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2022 8:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 4 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 3 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 02 tháng năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 02 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 01 tháng năm 2021Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 01 tháng năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 04 tháng năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 04 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 03 tháng năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 03 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội 02 tháng năm 2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội 02 tháng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp tỉnhTình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 (cấp Huyện)Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội cấp huyệnTình hình kinh tế - xã hội năm 2019 (cấp Huyện)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 (cấp Huyện)
12/18/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next