Thông Tin Mới
Thứ 2, Ngày 30/01/2023, 15:00
Sự kiện nổi bật năm 2022, Chủ đề, và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành Thống kê
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/01/2023

Năm 2022, ngành Thống kê đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Ngành Thống kê xác định các sự kiện nổi bật năm 2022, chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

I. Sự kiện nổi bật năm 2022

 1. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
 2. Triển khai công tác tổ chức theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg; tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngành giai đoạn 2022-2027.
 3. Xây dựng Kế hoạch thực hiện và khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 4. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin thống kê.
 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp.
 6. Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước.
 7. Tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong hoạt động thống kê.
 8. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công trong công tác thống kê.

  II.Chủ đề năm 2023
  "Ổn định tổ chức, tăng cường năng lực,
  đẩy mạnh kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê"

  III. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
 1. Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025.
 2. Triển khai thực hiện Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 3. Thực hiện sắp xếp mô hình, ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng công chức, viên chức tham gia hoạt động thống kê.
 4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và sản xuất thông tin thống kê.
 5. Triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 6. Thực hiện chuyển đổi năm gốc 2020 để biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.
 7. Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động thu thập thông tin và sử dụng tài chính, tài sản công trong toàn ngành thống kê.​
Lượt người xem:  Views:   362
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Mới