Điều Tra Thống Kê
 
​Công văn số: 09/CV-BCĐT, ngày 02/01/2019 về việc báo cáo kết quả lập Bảng kê hộ, nhân khẩu theo địa bàn điều tra chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2019 
 
Kế hoạch Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch Điều ...
 
Kế hoạch số: 89/KH-BCĐT, ngày 02/10/2018 về tổ chức thực thiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 ​
 
Quy Định số: 88/QĐ-BCĐ, ngày 02/10/2018 về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
Kế hoạch số: 890/KH-BCĐT, ngày 28/9/2018 về thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 
 
Quyết định số 02/QĐ-BCĐTW, ngày 15/08/2018 về việc tiến hành Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
Kế Hoạch số 05/KH-BCĐTW, ngày 04/09/2018 về Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW, ngày 15/8/2018 về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
​Ngày 26/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QD-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 
​Ngày 18/9/2018, Ông Trần Thanh Liêm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký ban hành Quyết Định số 2583/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
THÔNG BÁO: Về Điều tra doanh nghiệp năm 2020Doanh nghiệpTHÔNG BÁO: Về Điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2020 Doanh nghiệpKế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/16/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ởCông bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ởHội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH: Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020Doanh nghiệpQUYẾT ĐỊNH: Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
1 - 5Next