Điều Tra Thống Kê
 
Quy Định số: 88/QĐ-BCĐ, ngày 02/10/2018 về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
Kế hoạch số: 890/KH-BCĐT, ngày 28/9/2018 về thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 
 
Quyết định số 02/QĐ-BCĐTW, ngày 15/08/2018 về việc tiến hành Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
Kế Hoạch số 05/KH-BCĐTW, ngày 04/09/2018 về Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW, ngày 15/8/2018 về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
​Ngày 26/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QD-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 
​Ngày 18/9/2018, Ông Trần Thanh Liêm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký ban hành Quyết Định số 2583/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân ...
 
Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2018 (Theo Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)​
 
​Ngày 20/03/2018 Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số: 275/CTK-CN  về điều tra doanh nghiệp năm 2018
 
​Ngày 22/08/2017 Tổng Cục trưởng Tổng Cục thống kê ban hành Quyết Định số 1251/QĐ-TCTK về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Hướng dẫn nhập tin Điều tra doanh nghiệp năm 2020Doanh nghiệpHướng dẫn nhập tin Điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Nghị Định số: 95/2016/NĐ-CP, Ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kêDoanh nghiệpNghị Định số: 95/2016/NĐ-CP, Ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nghị Định số: 95/2016/NĐ-CP, Ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

3/30/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Điều tra doanh nghiệp năm 2020 – cần sự đồng hành của mỗi doanh nghiệpDoanh nghiệpĐiều tra doanh nghiệp năm 2020 – cần sự đồng hành của mỗi doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Lời Giới thiệu ĐTDN năm 2020Doanh nghiệpLời Giới thiệu ĐTDN năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Một số nội dung chủ yếu trong phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020Doanh nghiệpMột số nội dung chủ yếu trong phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
1 - 5Next