Giới Thiệu
 
​Vị trí và chức năngCục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thống kê) là cơ quan thuộc Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động ...
 
Cục Trưởng (03/07/2017)
​​​​​​​​​​​ ​ ​​​ ​​​​​CỤC TRƯỞNGNGÔ VĂN MÍT - Sinh ngày: 31 tháng 10 năm 1963​​- Quê quán: Bình Dương- Dân tộc: Kinh​- Trình độ chuyên ...
 
Phó Cục Trưởng (03/07/2017)
​​​​​​​​​​​ ​ ​​​ ​​​​​PHÓ CỤC TRƯỞNGPHẠM THỊ HIỀN - Sinh ngày: 05 tháng 8 năm1969- Quê quán: Bình Dương- Dân tộc: Kinh- Trình độ chuyên ...
 
Phó Cục Trưởng (03/07/2017)
​​​​​​​​​​​ ​ ​​​ ​​​​​PHÓ CỤC TRƯỞNGNGUYỄN KIM HỒ - Sinh ngày: 28 tháng 3 năm 1977- Quê quán: Bình Dương- Dân tộc: Kinh​- Trình độ ...
 
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc DungEmail: ntndungbdu@gso.gov.vnĐiện thoại: 0274 3837424Phó Trưởng Phòng: Dư Tuấn AnhEmail: dtanhbdu@gso.gov.vnThống kê viên: Tăng Nhật ...
 
​Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: Nguyễn Thị Thanh DiễmEmail: nttdiembdu@gso.gov.vnThống kê viên: Bồ Kim Tuyền​Email: bktuyenbdu@gso.gov.vn​Nhân viên: Lý Ngọc Dung - Văn thư
 
Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Võ Thị Tuyết TrinhEmail: vtttrinhbdu@gso.gov.vnĐiện thoại: 0274 3824780​Thống kê viên: Trần Thị Thảo ...
 
​Thống kê viên: Phạm Mai PhươngEmail: pmphuongbdu@gso.gov.vnThống kê viên: Trần Thị Hoài ThanhEmail: tththanhbdu@gso.gov.vn​
 
Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Đoàn Thị BéEmail: dtbebdu@gso.gov.vnĐiện thoại: 0274 3897557Thống kê viên: Nguyễn Thị Mộng ThuEmail: ntmthubdu@gso.gov.vn​Thống kê ...
 
​Địa chỉ: 37 - Trần Hưng Đạo - Phú Cường - Thủ Dầu Một - Bình DươngPhó Chi cục trưởng, phụ trách: Huỳnh Thị HạnhĐiện thoại: 0274 3828637
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Cục Thống kê tỉnh Bình DươngChức năng, nhiệm vụChức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2017-05/20x30_Key_14052017192853.jpg
6/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Vị trí và chức năng

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thống kê) là cơ quan thuộc Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh/thành phố; tổ chức các hoạt động thống kê; cung cấp, công bố, phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Cục Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở làm việc và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.  

 Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động thống kê; tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê. 

- Tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin từ điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng dữ liệu, thông tin từ cơ sở dữ liệu hành chính do các cơ quan quản lý dữ liệu cung cấp cho hoạt động thống kê trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân trong quá trình cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố giao sau khi Tổng cục Thống kê thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ. Tổng hợp thông tin thống kê, kết quả điều tra thống kê do các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh/thành phố cung cấp. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh. 

- Phân tích và dự báo thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê; báo cáo phân tích chuyên đề; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công.

- Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện phổ biến thông tin thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức họp báo công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh/thành phố.

- Quản lý và thực hiện công bố, phổ biến, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp , chia sẻ thông tin thống kê , sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê.

- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với điều tra viên, người làm công tác thống kê Sở, ngành, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn và người làm công tác thống kê thuộc phạm vi quản lý của Cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành thống kê, kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thống kê; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thống kê.

- Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

- Ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến và công nghệ thông tin - truyền thông vào hoạt động thống kê. Triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hoạt động thống kê, công tác quản lý công chức và người lao động của Cục Thống kê. 

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và lao động hợp đồng; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề thống kê và các chế độ chính sách độ đãi ngộ khác; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá, phân loại công chức, lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

- Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ công chức, người lao động và các văn bản pháp quy của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật. Tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê để nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao và theo quy định của pháp luật.​​​​​​​​​

(Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành dựa trên Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục thống kê)
 
 
 
​​


Cục TrưởngCục Trưởng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
​​​​​​​​​​​

nvm.png ​

​​
​​​​​CỤC TRƯỞNG
NGÔ VĂN MÍT
 
- Sinh ngày: 31 tháng 10 năm 1963​​
- Quê quán: Bình Dương
- Dân tộc: Kinh​
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Ngày bổ nhiệm: 01 tháng 11 năm 2015
- Điện thoại cơ quan: 0274 3825545
- Lĩnh vực phụ trách:
Lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện các mặt công tác của Cục Thống kê;
Trực tiếp phụ trách Tổ chức cán bộ; Tài chính kế toán; Thống kê Tổng hợp; Chi cục Thống kê thị xã Tân Uyên;Chi cục Thống kê khu vực Phú Giáo - Bắc Tân Uyên và Chi cục Thống kê khu vực Bàu Bàng - Dầu Tiếng;
Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức và người lao động; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ Cục Thống kê​, Người phát ngôn của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
Đại diện lãnh đạo Cục tham gia các Ban chỉ đạo theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh Bình Dương.


Phó Cục TrưởngPhó Cục Trưởng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
​​​​​​​​​​​

PTH.jpg ​

​​
​​​​​PHÓ CỤC TRƯỞNG
PHẠM THỊ HIỀN
 
- Sinh ngày: 05 tháng 8 năm1969
- Quê quán: Bình Dương
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Ngày bổ nhiệm: 01 tháng 11 năm 2015
- Điện thoại cơ quan: 0274 3667062
​​- Lĩnh vực phụ trách:
Giúp Cục trưởng trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực sau:
Phụ trách phòng Thống kê Kinh tế; Chi cục Thống kê thành phố Thuận An và  Chi cục Thống kê Thành phố Dĩ An;
Trưởng ban chỉ huy quân sự cơ quan Cục Thống kê​; Chỉ đạo công tác phổ biến Luật, quán triệt các chủ trương, chính sách, các văn bản theo kế hoạch của cấp trên và của Ngành;
Đại diện lãnh đạo Cục tham gia các ban chỉ đạo theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Cục trưởng​.


Phó Cục TrưởngPhó Cục Trưởng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
​​​​​​​​​​​

 ​

​​
​​​​​PHÓ CỤC TRƯỞNG
NGUYỄN KIM HỒ
 
- Sinh ngày: 28 tháng 3 năm 1977
- Quê quán: Bình Dương
- Dân tộc: Kinh​
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- Ngày bổ nhiệm: 15 tháng 6 năm 2020
- Điện thoại cơ quan: 0274 3898278
- Lĩnh vực phụ trách:
Giúp Cục trưởng trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực sau:
Phòng Thu thập Thông tin thống kê; Phòng Thống kê Xã hội; Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Dầu Một và Chi cục Thống kê Thị xã Bến Cát;
Đại diện lãnh đạo Cục tham gia các ban chỉ đạo theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Cục trưởng.


Phòng Thống kê Tổng hợpPhòng Thống kê Tổng hợp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Dung
Email: ntndungbdu@gso.gov.vn
Điện thoại: 0274 3837424

Phó Trưởng Phòng: Dư Tuấn Anh
Email: dtanhbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Tăng Nhật Tiên
Email: tntienbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Võ Thị Như Sương
Email: vtnsuongbdu@gso.gov.vn
Phòng Tổ chức – Hành chínhPhòng Tổ chức – Hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
​Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: Nguyễn Thị Thanh Diễm
Email: nttdiembdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Bồ Kim Tuyền​
Email: bktuyenbdu@gso.gov.vn​

Nhân viên: Lý Ngọc Dung - Văn thư

Phòng Thống kê Kinh tếPhòng Thống kê Kinh tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Phó trưởng phòng, ph trách phòng: Võ Thị Tuyết Trinh
Email: vtttrinhbdu@gso.gov.vn
Điện thoại: 0274 3824780

Thống kê viên: Trần Thị Thảo Nhi
Email: tttnhibdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Nguyễn Trúc Hạnh
Email: nthanhbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Nguyễn Ngọc Phượng
Email: nnphuongbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Email: nthanhbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Phạm Thị Hồng Xuân
Email: pthxuanbdu@gso.gov.vn
Phòng Thống kê Xã hộiPhòng Thống kê Xã hội/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Thống kê viên: Phạm Mai Phương
Email: pmphuongbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Trần Thị Hoài Thanh
Email: tththanhbdu@gso.gov.vn​

Phòng Thu thập Thông tin Thống kê Phòng Thu thập Thông tin Thống kê /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Đoàn Thị Bé
Email: dtbebdu@gso.gov.vn
Điện thoại: 0274 3897557

Thống kê viên: Nguyễn Thị Mộng Thu
Email: ntmthubdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Nguyễn Quốc Nam
Email: nqnambdu@gso.gov.vn​​
Chi cục Thống kê thành phố Thủ Dầu MộtChi cục Thống kê thành phố Thủ Dầu Một/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Địa chỉ: 37 - Trần Hưng Đạo - Phú Cường - Thủ Dầu Một - Bình Dương
Phó Chi cục trưởng, phụ trách: Huỳnh Thị Hạnh
Điện thoại: 0274 3828637
Chi cục Thống kê khu vực Phú giáo - Bắc Tân UyênChi cục Thống kê khu vực Phú giáo - Bắc Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Địa chỉ: Trung tâm hành chính - khu tái định cư - Tân Thành - Bắc Tân Uyên - Bình Dương
Chi cục trưởng: Ngô Văn Minh
Phó Chi cục trưởng: Trần Thanh Thiện
Điện thoại: 0274 3642673​; 0274 3672436

Chi cục Thống kê Thành phố Dĩ AnChi cục Thống kê Thành phố Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Địa chỉ: đường số 1 - khu Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An - Bình Dương
Phó Chi cục trưởng, phụ trách: Phan Đình Thanh
Điện thoại: 0274 3742867
Chi cục Thống kê Thành Phố Thuận AnChi cục Thống kê Thành Phố Thuận An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Địa chỉ: Nguyễn Văn Tiết - Đông Tư - Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương
Phó Chi cục trưởng, phụ trách: Nguyễn Thanh Dũng
Điện thoại: 0274 3755239
Chi cục Thống kê thành phố Thuận AnChi cục Thống kê thành phố Thuận An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Địa chỉ: Nguyễn Văn Tiết - Đông Tư - Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương
Chi cục trưởng: Trần Văn Bạn
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thanh Dũng
Điện thoại: 0274 3755239
Chi cục Thống kê Thị xã Bến CátChi cục Thống kê Thị xã Bến Cát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Địa chỉ: Khu phố 2 - Mỹ Phước - Bến Cát - Bình Dương
Chi cục trưởng: Trần Minh Trí
Điện thoại: 0274 3564520
Chi cục Thống kê khu vực Bàu Bàng - Dầu TiếngChi cục Thống kê khu vực Bàu Bàng - Dầu Tiếng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Địa chỉ: A3-21 - đường NC - khu đô thị Bàu Bàng - Lai Uyên - Bàu Bàng - Bình Dương.
Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Lai
Phó chi cục trưởng: Hoàng Văn Phú
Điện thoại: 0274 3561276; 0274 3516168

Chi cục Thống kê Thành phố Tân UyênChi cục Thống kê Thành phố Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Địa chỉ: Khu phố 2 - Uyên Hưng - Tân Uyên - Bình Dương
Chi cục trưởng: Võ Thanh Tú
Điện thoại: 0274 3656378
Chi cục Thống kê huyện Bắc Tân UyênChi cục Thống kê huyện Bắc Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Địa chỉ: Trung tâm hành chính - khu tái định cư - Tân Thành - Bắc Tân Uyên - Bình Dương
Chi cục trưởng: Ngô Văn Minh
Phó Chi cục trưởng: Trần Thanh Thiện
Điện thoại: 0274 3642673
Lịch sử phát triển Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch Sử Hình ThànhLịch sử phát triển Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/PublishingImages/2017-05/20x30_Key_14052017192800.jpg
Lịch sử phát triển Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
5/4/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975, cơ quan Kế hoạch và Thống kê tỉnh Thủ Dầu Một được hình thành với tên gọi là Ban kinh tế tỉnh Thủ Dầu Một.

Tháng 11/1975 hợp nhất hai tỉnh Thủ Dầu Một và Bình Phước với tên gọi là tỉnh Sông Bé.

Tháng 01/1976, Ban kinh tế Tỉnh đổi tên là Uỷ ban Kế hoạch và Chi cục Thống kê tỉnh Sông Bé; đ/c Nguyễn Đức Hà - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh kiêm giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Chi cục Thống kê.

Ngày 19/6/1976, Chi cục Thống kê tỉnh Sông Bé được thành lập theo Quyết định số 146/QĐ của UBND tỉnh Sông Bé với biên chế có 20 người, gồm 6 phòng nghiệp vụ ở cơ quan Văn phòng Cục và 02 phòng Thống kê, 5 tổ Thống kê - Kế hoạch tại 7 huyện, thị xã thuộc tỉnh. 

* Ban lãnh đạo Chi cục lúc đó gồm có 3 người:

- Ông Phạm Đức Dũng - Chi Cục trưởng.

- Ông Nguyễn Bậc Xuyên - Chi Cục phó.

- Ông Lê Tấn Lực - Chi Cục phó.

* Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ ở cơ quan Văn phòng Chi cục:

- Phòng thống kê Nông lâm ngư nghiệp, thuỷ lợi, quốc doanh cao su, kinh tế mới do đồng chí Vũ Ngọc Đàm phụ trách phòng, đồng chí Hà Đình Đại phó phòng

- Phòng thống kê Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, bưu điện, xây dựng cơ bản và vật tư do đồng chí Mai Thế Đức làm Trưởng phòng

- Phòng thống kê Thương nghiệp, lương thực, vật giá, tài chính, ngân hàng do đồng chí Phạm Thị Xuân Yến làm Trưởng phòng.

- Phòng thống kê Dân số, lao động, đời sống, văn xã do đồng chí Nguyễn Thị Minh Kỉnh làm Trưởng phòng.

- Phòng thống kê Tổng hợp do đồng chí Đinh Văn Bình phụ trách.

- Phòng Tổ chức, đào tạo, hành chính quản trị do đồng chí Mai Văn Đẩu làm trưởng phòng, đồng chí Trần Hữu Kỷ phó phòng, đồng chí Nguyễn Hoài Nam kế toán kiêm văn thư đánh máy.

Ở huyện, thị lúc đó mới chỉ có 2 huyện Thuận An và Phước Long có thành lập phòng thống kê, còn ở các huyện khác và Thị xã Thủ Dầu Một mới chỉ thành lập tổ thống kê.

Đội ngũ cán bộ thống kê của Chi cục thống kê lúc bấy giờ được huy động từ nhiều nguồn khác nhau gồm nguồn đi B (chi viện cho chiến trường miền Nam trước và sau ngày giải phóng), nguồn từ bộ đội sang và nguồn lấy tại chỗ.

Năm 1977, là một năm đáng ghi nhớ của Ngành, khi thực hiện theo Quyết định số 84/TTg, ngày 18/4/1974 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số: 1361/TC/CP của Ban Tổ chức Chính phủ về quản lý tập trung thống nhất hệ thống thống kê Nhà nước theo ngành dọc từ cấp huyện trở lên. Ngày 01/7/1977, Chi cục Thống kê Tỉnh được bàn giao về Tổng cục Thống kê quản lý, với biên chế có 62 người, tại văn phòng Cục có 27 người, trong đó có 15 người đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng (chiếm tỉ lệ 31,3%).

Tháng 6/1977, Tổng cục Thống kê điều động về Chi cục Thống kê tỉnh Sông Bé một số cán bộ từ các Chi cục Thống kê các tỉnh phía Bắc như: Đồng chí Bùi thị Huấn, Trần Đăng Khôi, Đoàn Quốc Việt, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Văn Thụ, Nguyễn Như Bá. Tất cả số cán bộ này đều có trình độ trung cấp thống kê và đã công tác lâu năm trong Ngành nên sau này phần lớn đều giữ vị trí chủ chốt của Thống kê tỉnh và huyện, thị.

 Tháng 9/1977, số sinh viên hệ cao đẳng tốt nghiệp đặc cách trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng được phân bổ về tỉnh như các anh, chị: Đinh văn Bình, Nguyễn Thanh Phước, Nguyễn Phúc Đoàn, Nguyễn Văn Gô, Võ Công Thành, Mai Trung Trực, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh, Dương Thị Nguyệt, Đào Quang Tự, Trần Thị Tuyết Vân, Nguyễn Văn Cường, Lê Hồng Chương, Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Văn Thép, Cao Văn Hai, Vũ Văn Xuất, Diệp Kim Lợi, Nguyễn Văn Nhiều, Nguyễn Trung Vinh từ Gia Lai về, và sau đó có anh Mai Sơn Dũng... nhờ đội ngũ này mà Ngành đã từng bước kiện toàn được các phòng nghiệp vụ ở tỉnh và tăng cường cho các phòng Thống kê huyện.

Đối với Thống kê xã, phường, thời gian đầu cũng thường xuyên bị xáo trộn. Toàn tỉnh có 125 xã, phường, thị trấn; có 104 xã, phường, thị trấn có Ban thống kê với gần 161 cán bộ thống kê xã, ấp. Trong những năm đầu sau ngày giải phóng, Chi cục Thống kê đã đào tạo cho xã, phường 263 người, song chỉ còn lại 161 cộng tác viên thống kê.

Năm 1979, Văn phòng Chi cục thống kê tỉnh Sông Bé được Tổng cục Thống kê cho chủ trương xây dựng. Trụ sở mới tại vị trí hiện nay (ấp Phú Lợi, xã Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một), với ba dãy nhà cấp IV khá rộng.

Năm 1980, Ban lãnh đạo Chi cục thống kê Sông Bé có sự thay đổi:

Tổng cục Thống kê có quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Tấn Lực giữ chức Chi cục trưởng, đồng chí Mai Văn Đẩu giữ chức Chi Cục phó (Quyết định số 472/TCTK-QĐ ngày 22 tháng 11 năm 1980), thay đồng chí Phạm Đức Dũng và đồng chí Nguyễn Bậc Xuyên chuyển công tác.

Năm 1981, Tổng cục Thống kê điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Rự, Trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục Thống kê Hà Nam Ninh giữ chức Chi cục Phó Chi cục thống kê tỉnh Sông Bé.

Năm 1982, Chi cục Thống kê tỉnh được Nhà nước đổi tên là Cục Thống kê tỉnh.

Trong giai đoạn năm 1981-1985, lực lượng cán bộ Cục Thống kê tỉnh Sông Bé được tăng cường đáng kể, bên cạnh số cán bộ của Ngành đưa đi đào tạo tốt nghiệp trở về, như: đồng chí Huỳnh văn Hải, Nguyễn Công Khanh (Phòng Nông, lâm, ngư nghiệp); Nguyễn Thái Xuân, Đặng Hữu  Phước (phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông); Nguyễn Thị Kim Thanh (phòng Thống kê Dân số - Văn xã); Phạm Thị Lệ Sương (phòng Thống kê Thương nghiệp - Giá cả); Huỳnh Thị Gái, Hà Thị Liễu, Huỳnh Thị Thu Ba (phòng Thống kê thị xã Thủ Dầu Một); Trà Ánh Châu, Lâm Văn Lộc (phòng Thống kê Thuận An); Nguyễn Thị Ngàn, Đặng Thị Thinh, Ngô Trọng Thọ (phòng Thống kê Bình Long); Nguyễn Tiến Chúc (Phòng Thống kê Bến Cát) và gần 10 sinh viên, học sinh tốt nghiệp trường đại học kinh tế thành phố Hồ chí Minh và trường trung học Thống kê II Đồng Nai được phân bổ về Cục, trong đó: có đồng chí Huỳnh thị Xèo, Trần Văn Bạn, Nguyễn Tất Trung, Luân Thị Sang (phòng Tổng hợp); Nguyễn Ngọc Nhung, Ngô Văn Mít (phòng Thương nghiệp - Giá cả); Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Thanh Minh (phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông); Huỳnh Thị Kim Oanh (phòng Nông nghiệp); Bao Văn Tâm (phòng Dân số - Văn xã); Đào Văn Hoàng (phòng Thống kê Lộc Ninh); Lê Thị Kim Thu (phòng Thống kê Thuận An); Ngô Văn Minh (phòng Thống kê Tân Uyên); Nguyễn Tuấn (phòng Thống kê Bến Cát); Võ Đình Tuân (phòng Thống kê Phước Long)…

Cơ sở vật chất kỹ thuật của Ngành Thống kê giai đoạn này, hầu như không có gì, tổng diện tích nhà cửa và vật kiến trúc của Cục Thống kê tỉnh là 176 m2, đa số cán bộ công chức ở lại tập thể cơ quan. Phương tiện đi công tác lúc này là 1 chiếc xe jéep, 1 xe Fiat, 1 hon da 90CC và 2 xe đạp. Các công văn, báo cáo được đánh bằng máy đánh chữ, tính toán chủ yếu bằng thủ công và máy tính quay tay; bàn, ghế cũng không có nhiều, chủ yếu là bàn sắt, ghế dựa...

Trong cùng thời gian trên, công tác thống kê chủ yếu thực hiện chế độ báo cáo nhanh, ước tính định kỳ tình hình kinh tế-xã hội, các cuộc điều tra thường xuyên, đột xuất, phối hợp với các Ngành thực hiện Điều tra dân số năm 1976; Đăng ký kinh doanh công thương nghiệp năm 1977, Điều tra đất năm 1978, Tổng điều tra dân số thời điểm 0 giờ, ngày 1/4/1979, Điều tra lao động kỹ thuật năm 1982, Tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định năm 1985 và tham gia các công tác của địa phương như kiểm kê tài sản, tổng hợp kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, công tác 3 thu và vận động sản xuất chống đói năm 1978, tham gia công tác đổi tiền năm 1978.

Trong thời gian ngắn, Ngành đã xây dựng được mạng lưới thống kê xã, phường, thị trấn; củng cố thống kê tỉnh, huyện và giúp đỡ thống kê các Ty, Ngành trực tiếp thực hiện các báo cáo thống kê trong tháng, đây là một cố gắng rất lớn của Ngành.

Giai đoạn 1986-1990, thực hiện công cuộc đổi mới toàn điện đất nước. Tháng 12/1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng có thông báo số 46/TB-TW và Hội đồng Bộ trưởng có quyết định số: 227/HĐBT về tinh giản các đầu mối tổ chức ở địa phương, chuyển ngành thống kê từ quản lý theo hệ thống ngành dọc sang quản lý theo cấp hành chính.

Mô hình cơ quan Thống kê ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Cục Thống kê sáp nhập vào Ủy ban Kế hoạch của tỉnh hoặc là một bộ phận trực thuộc UBND tỉnh.

Ở huyện, phòng Thống kê sáp nhập vào phòng Kế hoạch; biên chế, kinh phí, nghiệp vụ thống kê chuyển cho địa phương quản lý. Đó là một sự thay đổi lớn gây không ít khó khăn cho công tác thống kê. Song, điều may mắn của Cục Thống kê tỉnh Sông Bé lúc bấy giờ là mặc dù Uỷ ban Kế hoạch và Cục Thống kê đều đã xây dựng những phương án sáp nhập, nhưng qua kết quả khảo sát thực tế các mô hình sáp nhập của hai tỉnh Long An và Đồng Tháp, đặc biệt là tỉnh Long An thì Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh đã chấp thuận tờ trình của 2 cơ quan Kế hoạch và Thống kê, tạm thời để Cục Thống kê độc lập, là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;

Riêng ở Huyện, thị xã tất cả các phòng Thống kê đều sáp nhập vào phòng Tài chính - Kế hoạch.

Năm 1989, Tổng cục Thống kê có quyết định bổ nhiệm đồng chí Võ Công Thành và đồng chí Mai Sơn Dũng giữ chức Chi Cục phó thay đồng chí Mai Văn Đẩu và đồng chí Nguyễn Văn Rự nghỉ hưu.

Tháng 02/1994, Tổng cục Thống kê có quyết định bổ nhiệm đồng chí Lý Thanh Điểu, Trưởng phòng TK Thương nghiệp giữ chức Phó Cục trưởng (đồng chí Mai Sơn Dũng, Phó Cục trưởng chuyển công tác về tỉnh).

Ngày 23/3/1994 Chính phủ ban hành Nghị định 23/CP quy định lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ngành Thống kê, Tổng cục Thống kê quản lý tập trung thống nhất theo ngành dọc đến cấp huyện.

Thực hiện Thông tư Liên bộ số: 245/TT-LB, ngày 15/6/1994 của Liên Bộ Tổng cục Thống kê - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, ngày 12/10/1994 Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh Sông Bé tổ chức bàn giao cơ quan Thống kê tỉnh Sông Bé sang Tổng cục Thống kê trực tiếp quản lý.

Về phía Tổng Cục Thống kê có: Ông Văn Trọng Khương, Phó Văn phòng Tổng cục Thống kê được sự ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ông Lê Trọng Vinh, Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Thống kê, Ông Thân Văn Niên, Chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ Tổng cục Thống kê.

* Phía UBND tỉnh Sông Bé gồm có:

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sông Bé

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Văn Nhiều, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Trưởng phòng HCVX Sở TCVG.

Bà Nguyễn Thị Tươi, Chuyên viên Sở TCVG

* Phía Cục Thống kê tỉnh Sông Bé gồm có:

Ông Lê Tấn Lực, Cục trưởng Cục Thống kê

Ông Võ Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thống kê

Bà Lý Thanh Điểu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê

Ông Đặng Hữu Phước, Trưởng phòng TCCB và VT - Đào tạo

Bà Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng HCQT

Với tổng số công chức viên chức thống kê hiện có ở cơ quan Văn phòng Cục là 26 người. Mô hình tổ chức ở cơ quan Văn phòng Cục gồm 6 phòng:

- Phòng Tổ chức - đào tạo và vi tính, do đồng chí Đặng Hữu Phước làm Trưởng phòng.

- Phòng Tổng hợp - Cân đối - Lao động & Văn xã, do đồng chí Nguyễn Công Khanh làm Trưởng phòng.

- Phòng Nông lâm nghiệp & thuỷ lợi, do đồng chí Bùi Hữu Thanh làm Trưởng phòng.

- Phòng Công nghiệp - Xây dựng & Giao thông, do đồng chí Dương Thị Nguyệt làm Trưởng phòng.

- Phòng Thương mại - Giá cả, do đồng chí Ngô Văn Mít làm Trưởng phòng.

- Phòng Hành chính - Quản trị, do đồng chí Nguyễn Hoài Nam làm Trưởng phòng.

Song song đó, hình thành tổ chức bộ máy thống kê các huyện, thị xã, tăng cường đội ngũ cán bộ công chức, trước hết là bổ nhiệm đủ cán bộ lãnh đạo cho các phòng Thống kê huyện, thị, đồng thời tuyển dụng mới để bổ sung cho các phòng Thống kê huyện, thị còn thiếu, bình quân mỗi phòng Thống kê huyện, thị được bố trí từ 2-5 cán bộ.

- Phòng Thống kê thị xã Thủ Dầu Một do đồng chí Huỳnh thị Gái làm Trưởng phòng;

- Phòng Thống kê huyện Bến Cát do đồng chí Ngô Xuân Đỉnh làm Trưởng phòng;

- Phòng Thống kê huyện Thuận An do đồng chí Trần văn Bạn làm Trưởng phòng;

- Phòng Thống kê huyện Tân Uyên do đồng chí Tống Phi Hùng làm Trưởng phòng;

- Phòng Thống kê huyện Đồng Phú do đồng chí Hoàng Mạnh Khôi làm Trưởng phòng;

- Phòng Thống kê huyện Bình Long do đồng chí Bùi Văn Tom làm Trưởng phòng;

- Phòng Thống kê huyện Phước Long do đồng chí Võ Đình Tuân phụ trách;         

- Phòng Thống kê huyện Bù Đăng do đồng chí Lê Văn Tân phụ trách;

- Phòng Thống kê huyện Lộc Ninh do đồng chí Hoàng Văn Hảo phụ trách.

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá IX chia tách tỉnh Sông Bé: tái lập 2 tỉnh: Bình Dương và Bình Phước. Tỉnh Bình Dương chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997.

Ngày 9/12/1996, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê ra Quyết định số: 591/TCTK-TCCB thành lập Cục Thống kê tỉnh Bình Dương và Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/1997.

Ban lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bình Dương lúc bấy giờ có 2 đồng chí:

-  Đồng chí Lý Thanh Điểu, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

- Đồng chí Đặng Hữu Phước, Trưởng phòng TCCB, được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thống kê Bình Dương.

- Đồng chí Võ Công Thành, được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

Mô hình tổ chức cơ quan Văn phòng Cục Thống kê Bình Dương từ 6 phòng còn 4 phòng (Quyết định số 62/QĐ ngày 17/2/1997 của Cục trưởng Cục Thống kê).

- Phòng Thống kê Tổng hợp - Thông tin, đồng chí Luân Thị Sang là Trưởng phòng.

- Phòng Thống kê Công, Thương mại & Dịch vụ, đồng chí Ngô văn Mít là trưởng phòng.

- Phòng Thống kê Nông, lâm nghiệp - Xây dựng cơ bản & Giao thông bưu điện, do đồng chí Huỳnh thị Kim Oanh là Trưởng phòng.

- Phòng Tổ chức hành chánh - Thanh tra, do đồng chí Nguyễn Hoài Nam là Trưởng phòng.

Ở huyện, thị, theo địa giới hành chính mới, các phòng Thống kê ở các huyện Phước Long, Lộc Ninh, Bình Long, Đồng Phú, Bù Đăng được bàn giao cho Cục Thống kê tỉnh Bình Phước. Tỉnh Bình Dương còn lại 4 phòng Thống kê: Phòng Thống kê thị xã Thủ Dầu Một, phòng Thống kê huyện Bến Cát, phòng Thống kê huyện Tân Uyên và phòng Thống kê huyện Thuận An.

Thực hiện Nghị định số: 58/1999/NĐ-CP, ngày 23/7/1999 của Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập 3 huyện: Dầu Tiếng, Phú giáo và Dĩ An, hình thành thêm 3 phòng thống kê huyện: Dầu Tiếng, Dĩ An và Phú Giáo (Quyết định số 380/QĐ-CTK, 382/QĐ-CTK, 383/QĐ-CTK, ngày 05/8/1999 của Cục trưởng Cục Thống kê).

- Phòng Thống kê huyện Dầu Tiếng do đồng chí Trần Hải Trang phó phòng Bến Cát được bổ nhiệm Trưởng phòng.

- Phòng Thống kê huyện Phú Giáo, đồng chí Ngô Văn Minh phó phòng Thống kê Tân Uyên được bổ nhiệm Trưởng phòng.

- Phòng Thống kê huyện Dĩ An, đồng chí Lê Thị Kim Thu cán bộ phòng thống kê Thuận An được bổ nhiệm phó phòng phụ trách phòng.

Năm 2003, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương được Tổng cục Thống kê cho xây dựng mới trụ sở làm việc. Sau gần 1 năm thi công, trụ sở đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu năm 2004 đến nay.

Tháng 02/2009, Tổng cục Thống kê có quyết định điều động đồng chí Võ Công Thành, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước giữ chức Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương thay đồng chí Lý Thanh Điểu nghỉ hưu theo chế độ (Quyết định số 110/QĐ-TCTK ngày 17/02/2009 của Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê).

Đầu năm 2014, chia tách các huyện Bến Cát và Tân Uyên, thành lập thêm 2 Chi Cục Thống kê huyện Bàu Bàng và Chi cục Thống kê huyện Bắc Tân Uyên (Quyết định số 165/QĐ-TCTK, 166/QĐ-TCTK, 167/QĐ-TCTK, 168/QĐ-TCTK, ngày 31/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê). Đến nay, Cục Thống kê Bình Dương có 9 Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Tại cơ quan Văn phòng Cục Thống kê có Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Dương với 25 đảng viên chiếm gần 80% CBCC, có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn viên chức Tỉnh với 33 đoàn viên công đoàn và Chi đoàn TNCS HCM trực thuộc Đoàn khối cơ quan tỉnh với 7 đoàn viên TNCS HCM.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Cục Thống kê tỉnh Sông Bé trước đây, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương sau này luôn hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao, các báo cáo thường xuyên, định kỳ, đảm bảo yêu cầu về thời gian, nội dung và chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin kinh tế-xã hội phục vụ sự quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và của các đối tượng dùng tin khác.

Hằng năm, đã phát hành các ấn phẩm như Niên giám thống kê, Hệ thống chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu tỉnh Sông Bé - 20 năm xây dựng và phát triển; Hệ thống số liệu kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương 12 năm (1997-2008), các ấn phẩm "Bình Dương - Số liệu Thống kê chủ yếu 3 năm 2006-2008", "Bình Dương - 5 năm xây dựng và phát triển 2006-2010", ", "Bình Dương - 5 năm xây dựng và phát triển 2011-2015", Bình Dương - 20 năm xây dựng và phát triển" phục vụ các kỳ họp Tỉnh ủy-HĐND-UBND Tỉnh, các kỳ Đại hội Đảng các cấp.

Ghi nhận những thành tích đóng góp của đơn vị, Cục Thống kê Sông Bé, Cục Thống kê Bình Dương đã được tặng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng, như:

- Cờ của UBND tỉnh Sông Bé tặng đơn vị khá nhất năm 1982.

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sông Bé tặng Đảng bộ vững mạnh năm 1984-1985.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh tặng cơ sở Đảng 5 năm liên tục 1993-1997 đạt trong sạch vững mạnh.

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương tặng cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 1998 - 2002.

- Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2010.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010, 2013.

- Bằng khen Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê/Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 1996, 1999, 2000, 2003, 2005, 2012.

- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010.

- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2007, 2012-2015.

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương; hướng dẫn của các Vụ chuyên ngành của Tổng cục Thống kê; sự phối hợp cộng tác của các Sở, Ban ngành, huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn trong tỉnh; các điều tra viên, cộng tác viên cơ sở; Thống kê - kế toán doanh nghiệp; nội bộ công chức thống kê đoàn kết, toàn tâm, toàn lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại chặng đường đã trãi qua 40 năm, Cục Thống kê Bình Dương hôm nay tự hào về những thành quả đạt được, đồng thời cũng nghiêm túc đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: Mức độ đáp ứng thông tin kinh tế-xã hội cho các đối tượng dùng tin chưa thật sự đầy đủ, kịp thời; chất lượng số liệu thống kê còn hạn chế; hoạt động phân tích, dự báo thống kê chưa đáp ứng được yêu cầu; đội ngũ công chức thống kê tuy đã được cũng cố, đào tạo, bổ sung, song so với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới vẫn còn thiếu và yếu.

Thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030. Cục Thống kê tỉnh Bình Dương tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

 Một là, bảo đảm tốt nhất thông tin kinh tế-xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin thống kê cho các đối tượng dùng tin.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Thống kê năm 2015, củng cố và đẩy mạnh hoạt động thanh tra thống kê, bảo đảm các hoạt động Thống kê trên địa bàn Tỉnh được thực thi theo đúng pháp luật.

Ba, thường xuyên chăm lo củng cố bộ máy tổ chức Thống kê từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, coi trọng ổn định Thống kê xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp, chăm lo đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, vi tính bằng nhiều hình thức đào tạo khác nhau để có đội ngũ công chức thống kê đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Bốn là, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến, công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, trong sạch, vững mạnh ổn định và phát triển. Đẩy mạnh  việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khơi dậy lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề của công chức, người lao động trong cơ quan Cục thống kê tỉnh Bình Dương. ​

 

 

CỤC THỐNG KÊ BÌNH DƯƠNG